Sepetim (0) Toplam: 0,00
9786055679026
486783
Pedagoji ve Praksis
Pedagoji ve Praksis
Kalkedon Yayınları
13.44
Ele?tirel e€itimciler, günümüzde kamusal alan› devletin neo-liberalizm ve emperyalizm pratikleriyle ve küreselle?mi? kapitalizm canavar›yla bütünle?mesine kar?› savunmak için gayretke? bir mücadele veriyorlar... Mevcut tarihsel an›n merkezi uzla?mazl›€›, ?imdi tereddütsüz imparatorluk diyebilece€imiz uzla?mazl›kt›r. ‹mparatorlu€un en ate?li eleba?lar› ve müzmin savunucular› aras›nda küresel bar›?› ve özgürlü€ü neoliberalizmin serbest ticaret amentüsüyle e?itleyenler yer almaktad›r. Halihaz›rdaki Birle?ik Devletlerin imparatorlu€a do€ru yöneli?inin, emperyalizmin ilk devrelerini sürüp götüren ayn› kat›la?m›? mant›€› -sermayenin yo€unla?mas› ve merkezile?mesi- izledi€ini iddia etmek, haddini a?mak olmaz. Bugünün emperyalizmine dair farkl› olan ?ey, Leninin zaman›nkinin aksine, bugünkü emperyalizmin sadece özel finansal sermaye içinde de€il, fakat devlet finans sermayesi içinde de kökle?mesidir... ELE?T‹REL PEDAGOJ‹ EVRENSEL B‹R KURTULU? ANLATISI OLDU/U ‹Ç‹N (en az›ndan postmodernist ve neoliberallerin ehlile?tirme denemelerinden kaçabilen biçimleri), sa€ kanat ve sol kanad›n politikalar›na, hem Bat› e€itim sisteminin sömürgeci€inin yeniden dirilmesi anlam›na geldi€i hem de sosyal dönü?üm talepleri olmad›€› için kar?› ç›kar. Ele?tirel pedagojiyi suçlayanlar, onun i?çi s›n›f› zaferine duydu€u inanc›n kaba bir ekonomik belirlenimcilikten kaynakland›€›n›, art›k tedavülden kalkt›€›n› söyleyerek bu inanc›n, Fukuyaman›n (1989) kapitalizmin di? ç›karma a€r›lar›n›n bitti€ini ve monar?i, fa?izm ve komünizme kar?› zafer kazand›€›n› ilan etmesinden çok önce y›k›lmas› gerekti€ini iddia ederler... Ele?tirel pedagojiyi Marx›n politik ekonomi ele?tirilerine dayand›rmak, e€itimcilere de€er yasas›, özel mülkiyet ve yat›r›lan sermayenin geri dönü?ü biçiminde kapitalist topluma içkin olan insan eme€i sömürüsüne meydan okumalar› f›rsat›n› verecektir. Ve bu bak›? ayn› zamanda, Anglo dünyas›n›n sivil haklar ve insan sayg›nl›€›n› hiçe sayarak beyazlar›n üstünlü€ü anlay›?›n› ve kapitalist ataerkillik politikalar›n› Latinlere dayatmas›na kar?› ç›kma olana€›n› da sunacakt›r.
 • Açıklama
  • Ele?tirel e€itimciler, günümüzde kamusal alan› devletin neo-liberalizm ve emperyalizm pratikleriyle ve küreselle?mi? kapitalizm canavar›yla bütünle?mesine kar?› savunmak için gayretke? bir mücadele veriyorlar... Mevcut tarihsel an›n merkezi uzla?mazl›€›, ?imdi tereddütsüz imparatorluk diyebilece€imiz uzla?mazl›kt›r. ‹mparatorlu€un en ate?li eleba?lar› ve müzmin savunucular› aras›nda küresel bar›?› ve özgürlü€ü neoliberalizmin serbest ticaret amentüsüyle e?itleyenler yer almaktad›r. Halihaz›rdaki Birle?ik Devletlerin imparatorlu€a do€ru yöneli?inin, emperyalizmin ilk devrelerini sürüp götüren ayn› kat›la?m›? mant›€› -sermayenin yo€unla?mas› ve merkezile?mesi- izledi€ini iddia etmek, haddini a?mak olmaz. Bugünün emperyalizmine dair farkl› olan ?ey, Leninin zaman›nkinin aksine, bugünkü emperyalizmin sadece özel finansal sermaye içinde de€il, fakat devlet finans sermayesi içinde de kökle?mesidir... ELE?T‹REL PEDAGOJ‹ EVRENSEL B‹R KURTULU? ANLATISI OLDU/U ‹Ç‹N (en az›ndan postmodernist ve neoliberallerin ehlile?tirme denemelerinden kaçabilen biçimleri), sa€ kanat ve sol kanad›n politikalar›na, hem Bat› e€itim sisteminin sömürgeci€inin yeniden dirilmesi anlam›na geldi€i hem de sosyal dönü?üm talepleri olmad›€› için kar?› ç›kar. Ele?tirel pedagojiyi suçlayanlar, onun i?çi s›n›f› zaferine duydu€u inanc›n kaba bir ekonomik belirlenimcilikten kaynakland›€›n›, art›k tedavülden kalkt›€›n› söyleyerek bu inanc›n, Fukuyaman›n (1989) kapitalizmin di? ç›karma a€r›lar›n›n bitti€ini ve monar?i, fa?izm ve komünizme kar?› zafer kazand›€›n› ilan etmesinden çok önce y›k›lmas› gerekti€ini iddia ederler... Ele?tirel pedagojiyi Marx›n politik ekonomi ele?tirilerine dayand›rmak, e€itimcilere de€er yasas›, özel mülkiyet ve yat›r›lan sermayenin geri dönü?ü biçiminde kapitalist topluma içkin olan insan eme€i sömürüsüne meydan okumalar› f›rsat›n› verecektir. Ve bu bak›? ayn› zamanda, Anglo dünyas›n›n sivil haklar ve insan sayg›nl›€›n› hiçe sayarak beyazlar›n üstünlü€ü anlay›?›n› ve kapitalist ataerkillik politikalar›n› Latinlere dayatmas›na kar?› ç›kma olana€›n› da sunacakt›r.
   Stok Kodu
   :
   9786055679026
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2009-01
   Kapak Türü
   :
   Sinan Acıoğlu
   Kağıt Türü
   :
   2.Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat